Ştiri

Şi tu poţi deveni poliţist!

S-a dat startul înscrierilor pentru admiterea în unităţile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

Poliţistul este cel care veghează permanent pentru liniştea cetăţeanului. E mereu pregătit să intervină, are spirit civic, iar problemele comunităţii sunt şi problemele lui. Poliţistul este omul, este prietenul care «la nevoie se cunoaşte» şi face ca siguranţa şi liniştea publică să fie regula în societate, iar faptele prin care se încalcă acest deziderat să fie sancţionate ferm şi cu intransigenţă, în litera şi spiritul legii.

Publicitate

Opţiunea pentru a urma cursurile unei instituţii de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne conferă o serie de avantaje: învăţământ gratuit la standarde europene, asistenţă medicală permanentă, stimulente financiare, cazare şi masă gratuite. De asemenea, trebuie menţionate sălile de clasă, bazele sportive şi laboratoarele moderne puse la dispoziţia cursanţilor, poligoanele de tragere şi oportunitatea de a fi pregătiţi de specialişti în domeniu, iar la terminarea studiilor absolvenţii semnează un contract pe o perioadă de zece ani cu Poliţia Română.

Lex et honor (Lege şi onoare) – acesta este motto-ul după care poliţiştii îşi desfăşoară activitatea, iar dacă vrei să faci şi tu parte din echipa celor pentru care dreptatea este principiul de bază, atunci vei găsi în continuare informaţiile de care ai nevoie.

1. Numărul de locuri aprobate de conducerea M.A.I., în vederea scoaterii la concurs, pentru sesiunea de admitere 2016, în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne:

Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie

Specializare „Ordine şi siguranţă publică”

Durata studiilor de 3 ani cu frecvență „zi” sau „frecvență redusă”

Poliţie – 300 de locuri, din care 10 locuri sunt alocate cetăţenilor români aparţinând altor minorităţi naţionale (6 romi, 5 maghiari, 3 alte minorităţi)

Poliţie de frontieră – 80 de locuri (din care 2 rromi, 2 maghiari, 2 alte minorităţi)

– Specializare „Drept” și „Științe administrative”

Durata studiilor de 4 ani – 175 de locuri

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina

Specializarea Poliţie

Durata studiilor 2 ani – 700 locuri, din care se alocă: 16 locuri pentru cetăţenii de etnie romă şi 8 locuri pentru alte minorităţi naţionale

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj

Specializarea Poliţie

Durata studiilor 2 ani – 150 de locuri, din care se alocă: 6 locuri romi şi 3 locuri alte minorităţi naţionale

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Durata studiilor 2 ani 150 de locuri, din care se alocă: 3 locuri romi şi 2 locuri alte minorităţi naţionale

Menţiuni:

– Recrutarea candidaţilor de etnie maghiară pentru Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, se va face exclusiv pentru cei care au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară;

Pentru candidaţii de alte etnii, inclusiv rromi, dovada apartenenţei la etnia respectivă se realizează prin adeverinţă din partea unei organizaţii a minorităţii legal constituite, din care să rezulte faptul că respectivul candidat face parte din acea etnie (adeverinţa nu atestă calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de etnic);

Candidaţii de etnie maghiară care doresc să se înscrie la concursul de admitere organizat de una dintre şcolile postliceale ale Poliţiei Române vor proba apartenenţa la respectiva etnie, prin adeverinţă din partea unei organizaţii a minorităţii, legal constituite, din care să rezulte faptul că respectivul candidat face parte din acea etnie.

Candidaţii pot opta pentru pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele concursurilor de admitere permit participarea la probele de concurs.

IPJ Covasna recrutează şi candidaţi pentru locurile Ministerului Afacerilor Interne, la instituţiile de învăţământ superior şi postliceal ale Ministerului Apărării Naţionale şi S.R.I. Informaţii privind numărul locurilor alocate, dar şi alte informaţii utile, se regăsesc pe site-ul www.cv.politiaromana.ro.

2. Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concursul de admitere:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

d) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului 2016;

e) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

f) să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale MAI;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) să ia la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art.10 alin.(3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic);

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum acestea sunt definite prin lege ;

l) să îndeplinească criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor:

a) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00 (opt), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ liceal în state membre ale U.E.;

b) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

c) să aibă înălţimea de minim 1,65m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60.

3. Probele de concurs:

Concursul de admitere la Academia de Poliţie \”Alexandru Ioan Cuza” se organizează şi se desfăşoară într-o singură sesiune, în perioada 24.07 – 03.08.2016 şi are două etape:

– Etapa I – eliminatorie se desfăşoară în perioada stabilită de Academia de Poliţie şi cuprinde: contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice. La probele eliminatorii nu se admit contestaţii, repetări sau reverificări.

Etapa a II-a constă în proba de evaluare a cunoştinţelor ce se desfăşoară în perioada stabilită de Academia de Poliţie, sub formă de test-grilă din materiile istorie, limba română şi limba străină (engleză, franceză, germană, rusă sau spaniolă – potrivit opţiunii exprimate la înscriere).

În şcolile de agenţi de poliţie ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară în perioada 03 – 10.09.2016 şi are, de asemenea, două etape:

Etapa I – eliminatorie: contravizita medicală şi probe de aptitudini fizice. La probele eliminatorii nu se admit contestaţii, repetări sau reverificări

Etapa a II-a care constă în susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor sub formă de test grilă, la materiile limba română şi limba străină (engleză sau franceză – potrivit opţiunii exprimate la înscriere).

Probele de concurs pentru instituţiile de învăţământ superior ale MapN se desfăşoară conform graficului postat pe site-ul acestora.

Cererile de înscriere la concurs vor fi primite de Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 16, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, până la data de:

– 27.05.2016 pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I.;

– 27.05.2016 pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N. pentru locurile M.A.I.;

– 29.07.2016 pentru şcolile postliceale ale M.A.I.,

Fişele medicale finalizate de către Centrul Medical Judeţean Covasna, împreună cu Dosarele de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ – sesiunea 2016, vor fi primite de către serviciul resurse umane, astfel:

Pentru învăţământ universitar în unităţi ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I., precum şi pentru şcoli postliceale ale M.Ap.N – până la data de 10.06.2016;

Pentru şcoli postliceale ale M.A.I. până la data de 19.08.2016.

Pentru informații detaliate puteți consulta pagina de internet https://cv.politiaromana.ro secțiunea ”CARIERĂ”.

Publicitate
banner we radio