Coada Impozite si taxe locale
Ştiri

Noul Cod Fiscal aduce modificări importante privind impozitele şi taxele locale

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe atrage atenţia contribuabililor asupra următoarelor prevederi legale privind impozitele şi taxele locale

TITLUL IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal stabileşte cadrul legal privind impozitele şi taxele care sunt venituri ale bugetelor locale, contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite şi taxe, modul de calcul şi de plată a acestora, procedura de modificare a acestor impozite şi taxe.

Publicitate

Conform acestui act normativ, orice persoană care deţine în proprietate la data de 31 decembrie 2015 clădiri, terenuri sau mijloace de transport (înmatriculate sau înregistrate în România), datorează impozit pe tot anul 2016.

Orice persoană care dobândeşte proprietatea asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport (înmatriculate sau înregistrate în România) în cursul anului 2016, datorează impozit începând cu data de 01.01.2017, dar are obligaţia declarării dobândirii dreptului de proprietate în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

Se menţine obligaţia declarării în termen de 30 de zile al oricărui fapt care naşte  modificări ce afectează situaţia fiscală al contribuabilului.

Pentru stabilirea impozitelor pe anul 2016, contribuabilii care au obligaţia depunerii declaraţiilor îşi vor îndeplinii obligaţia de declarare până în data de 31.03.2016.      

Ţinând cont că, primul termen scadent pentru plata impozitelor locale, precum şi a acordării bonificaţiei de 10 % este data de 31 martie 2016, recomandăm contribuabililor care au obligaţia declarării, să-şi îndeplinească această obligaţie până cel târziu la data de 15 februarie 2016.

În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:

 1. Impozitul pe clădire

Pentru stabilirea impozitului pe clădire se are în vedere destinaţia clădirii, după cum urmează:

Clădire rezidenţială = construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

Clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială, folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau denumire

Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial

Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea.

Pentru încadrarea în una din categoriile susmenţionate se are în vedere destinaţia finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate de alte persoane decât proprietarii lor, precum şi modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilităţile. Proprietarii clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale orice document din care reiese destinaţia clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative.

 1. 1.Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri rezidenţiale, declarate în anii anteriori organului fiscal NU vor depune declaraţii fiscale şi/ sau noi documentaţii.
 1. Persoanele juridice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri rezidenţiale, declarate în anii anteriori organului fiscal, VOR DEPUNE declaraţii fiscale şi noi documentaţii, din care rezultă destinaţia de locuinţă a clădirii, cum ar fi: extras de carte funciară, adeverinţe şi alte înscrisuri similare, şi acte din care rezultă valoarea impozabilă a clădirii.
 1. 1. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale VOR DEPUNE declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv, ataşând următoarele documente:

1.1. orice document din care reiese destinaţia nerezidenţială a clădirii (contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice alte documente justificative din care reiese destinaţia nerezidenţială )

1.2 orice document din care reiese valoarea impozabilă a clădirii, cum ar fi:

– Procesul verbal de recepţie, în cazul clădirilor construite în ultimii 5 ani;– un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă;

– Actul de dobândire / documentul prin care se transferă dreptul de proprietate, încheiat în ultimii 5 ani anterior anului de referinţă;

– Raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, pentru clădirile aflate în proprietate de mai mult de 5 ani, anteriori anului de referinţă;

 1. Persoanele juridice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale VOR DEPUNE declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv, ataşând următoarele documente:

Raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR pentru clădirile nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă;

– Procesul verbal de recepţie pentru clădirile nou construite;

– Actul de transfer al dreptului de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

– Contractul de leasing, în cazul clădirilor dobândite în sistem de leasing financiar;

III. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice se va depune declaraţie fiscală însoţită de următoarele documente:

 1. În cazul în care se poate delimita suprafaţa din clădire utilizată pentru activităţi economice:
 • documente din care să rezulte delimitarea suprafeţei destinată activităţii economice, sediului şi / sau punctului de lucru de suprafaţa destinată locuinţei, cum ar fi: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire, documentaţia cadastrală etc.;
 • raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR.
 1. În cazul în care NU se poate delimita suprafaţa cu destinaţie rezidenţială de cea cu destinaţie nerezidenţială:
 • declaraţia proprietarului că, deşi la adresa respectivă este înregistrată un domiciliu fiscal, la acea adresă nu se desfăşoară nici o activitate economică;
 • declaraţia proprietarului că la adresa respectivă este înregistrată un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina operatorului economic, la care se anexează documente justificative în acest sens;
 • declaraţia proprietarului că la adresa respectivă este înregistrată un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile NU sunt înregistrate în sarcina operatorului economic.

Prin urmare obligativitatea depunerii declaraţiei de impunere revine doar persoanelor fizice care deţin în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă sau nerezidenţială şi nu tuturor proprietarilor de clădiri.

De asemenea, obligativitatea depunerii declaraţiilor de impunere revine deopotrivă tuturor persoanelor juridice care deţin în proprietate clădiri, indiferent de destinaţia acestora.

 1. Impozitul/taxa pe teren

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren se stabilesc următoarele reguli:

 1. se impozitează şi suprafeţele de teren ocupate de clădiri;

Conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobată prin HG nr. 1/2016, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc, pentru anul fiscal 2016, până la data de 31 martie 2016, suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire, respectiv de un apartament, pe baza datelor cuprinse în actele de proprietate sau în alte documente care atestă această suprafaţă, depuse de contribuabili în vederea stabilirii impozitului pe clădiri, sau a datelor furnizate de compartimentele de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau alte instituţii care deţin aceste date. Drept urmare, anterior datei de 31 martie 2016, impozitul/taxa pe terenul ocupat de clădire (blocuri), va putea fi stabilită doar în baza declaraţiei contribuabilului, însoţită de documente justificative din care rezultă suprafaţa din teren ce-i revine în folosinţă/ proprietate.

 1. În cazul deţinerii unui teren în intravilan cu altă categorie de folosinţă decât teren curţi construcţii, din totalul suprafeţei 400 mp. se impozitează ca teren curţi construcţii, iar diferenţa se încadrează la altă categorie de folosinţă (grădină, arabil, livadă, păşune, fâneaţă, etc.) şi se impozitează ca atare.
 1. Impozitul pe mijloacele de transport

Persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Se acordă bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31.03.2016, a impozitului pe clădire, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice.

Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.

Cadrul legal de administrare a impozitelor şi taxelor locale reglementate de prezentul cod este stabilit prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Conform art. 165 din    Legea nr. 207/2015, ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale locale este următoarea:

 • în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală;
 • toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
 • obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea debitorului.

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Certificatul de atestare fiscală

Conform art. 159 Legea nr. 207/2015 la înstrăinarea unei clădiri, teren sau mijloc de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, proprietarul bunului ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală, prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local.

Pentru bunul ce se înstrăinează vânzătorul trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul.

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri sau mijloace de transport, cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgenţă (în aceeaşi zi sau în termen de 24 ore de la data depunerii cererii) se percepe o taxă specială de urgenţă.

(Biroul de Imagine al Primariei Sfantu Gheorghe)

Publicitate
Publicitate
banner we radio