Ştiri locale

Anunţ public privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

DISPOZIŢIA NR. 36/2023 privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;

Publicitate

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

             ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 26 ianuarie 2023, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2023.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2023.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru al municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reducerii capitalului social al societății MULTI-TRANS S.A.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în imobilul din str. lt. Păiș David nr. 53, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 567/2005 încheiat cu dr. Balogh Veronica – Eva – Maria.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 564/2005 încheiat cu dr. Péter László.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință, care aparţin domeniuui privat al municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA SA în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi Târgului de flori şi grădinărit în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Contractului de prestări servicii nr. 7853/2016, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Piconet SRL.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă Locuințe”, str. Jókai Mór, municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 377/2019 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea Raportului Comisiei de evaluare nr. 199/13.01.2023 privind rezultatul reevaluării anuale a beneficiarilor din Centrul Social din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2023.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: preşedinte de şedinţă.

 1. – DIVERSE.

 

ART. 2. – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.

ART. 3. – Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.

            ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 20 ianuarie 2023.

 

                      PRIMAR                                                        CONTRASEMNEAZĂ

            Antal Árpád-András                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó

Publicitate
Publicitate
banner we radio